Przewodnik po finansowaniu UE - wydanie z 2023 r.

Niniejszy przewodnik stanowi źródło informacji, z których mogą skorzystać władze regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, specjaliści i obywatele, aby dowiedzieć się, jak pozyskiwać finansowanie na realizację swoich projektów z różnych funduszy UE.

przewodnik-po-finansowaniu-ueUwzględniono w nim finansowanie w ramach budżetu UE na lata 2021–2027 (wieloletnie ramy finansowe), a także tymczasowego instrumentu Next Generation EU, który opracowano w celu pobudzenia odbudowy UE po pandemii koronawirusa.

Fundusze wymieniono w prosty sposób, dołączając do nich krótkie opisy, w których podkreślono oferowane przez nie możliwości. Aby ułatwić korzystanie z przewodnika, autorzy podzielili główne tematy związane z finansowaniem na podsekcje i umieścili odsyłacze, aby ułatwić dostęp do źródeł informacji na temat finansowania. W zależności od charakteru, zakresu i priorytetów projektu, na którego realizację poszukuje się finansowania, informacje o funduszach UE można analizować pod kątem oferowanych przez nie możliwości finansowania. Ponieważ regularnie publikowane są liczne zaproszenia do składania wniosków o finansowanie, należy często sprawdzać dostępność takich możliwości i obserwować strony krajowe i unijne, na których podawane są ważne informacje.

W niniejszym przewodniku przedstawiono podstawowe informacje na temat źródeł finansowania unijnego, aby pomóc potencjalnym podmiotom zaj¬mującym się pozyskiwaniem funduszy w ustaleniu możliwie najdokładniejsze¬go sposobu postępowania na podstawie tych informacji. Podmioty zajmujące się pozyskiwaniem funduszy muszą mieć świadomość, że ubieganie się o finansowanie unijne wymaga dokładnego planowania i przestrzegania od-powiednich ram czasowych. Niektórym wnioskodawcom mogą też przydać się rady wyspecjalizowanego personelu. W każdej sekcji przewodnika przedstawiono niewyczerpujący wykaz najważniejszych potencjalnych beneficjentów.

Mamy nadzieję, że niniejszy przewodnik pozwoli Państwu zorientować się w możliwościach finansowania unijnego, z których następnie będą Państwo mogli skorzystać, aby pozyskać wsparcie dla projektów realizowanych w Państwa pracy lub społeczności.

Niniejszy przewodnik został sporządzony przez Dyrekcję ds. Analiz dla Posłów w Biurze Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS).

Więcej informacji:

- Przewodnik po finansowaniu UE - wydanie z 2023 r.